گیتی‌چه مثنوی معنوی - دفتر اول

/g/masnavi_manavi

مثنوی معنوی - دفتر اول

اعضای گیتی‌چه: 32 نفر

تازه ها

ویکی

2 سال

گفتن امیر المؤمنین علی کرم الله وجهه با قرین خود کی چون خدو انداختی در روی من نفس من جنبید و اخلاص عمل نماند مانع کشتن تو آن شد - گفت امیر المؤمنین با آن جوان - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر اول - بخش 172

2 سال

بیان آنک فتح طلبیدن مصطفی صلی الله علیه و سلم مکه را و غیر مکه را جهت دوستی ملک دنیا نبود چون فرموده است الدنیا جیفة بلک بامر بود - جهد پیغامبر بفتح مکه هم - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر اول - بخش 171

2 سال

افتادن رکابدار هر باری پیش امیر المؤمنین علی کرم الله وجهه کی ای امیر المؤمنین مرا بکش و ازین قضا برهان - باز آمد کای علی زودم بکش - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر اول - بخش 170

2 سال

بازگشتن به حکایت علی کرم الله وجهه و مسامحت کردن او با خونی خویش - باز رو سوی علی و خونیش - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر اول - بخش 169

2 سال

تعجب کردن آدم علیه‌السلام از ضلالت ابلیس لعین و عجب آوردن - چشم آدم بر بلیسی کو شقی‌ست - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر اول - بخش 168

2 سال

گفتن پیغامبر صلی الله علیه و سلم به گوش رکابدار امیر المومنین علی کرم الله وجهه کی کشتن علی بر دست تو خواهد بودن خبرت کردم - من چنان مردم که بر خونی خویش - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر اول - بخش 167

2 سال

جواب گفتن امیر المؤمنین کی سبب افکندن شمشیر از دست چه بوده است در آن حالت - گفت من تیغ از پی حق می‌زنم - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر اول - بخش 166

2 سال

سؤال کردن آن کافر از علی کرم الله وجهه کی بر چون منی مظفر شدی شمشیر از دست چون انداختی - پس بگفت آن نو مسلمان ولی - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر اول - بخش 165

2 سال

خدو انداختن خصم در روی امیر المؤمنین علی کرم الله وجهه و انداختن امیرالمؤمنین علی شمشیر از دست - از علی آموز اخلاص عمل - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر اول - بخش 164

2 سال

آتش افتادن در شهر بایام عمر رضی الله عنه - آتشی افتاد در عهد عمر - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر اول - بخش 163
گیتی‌چه مثنوی معنوی - دفتر اول

/g/masnavi_manavi

مثنوی معنوی - دفتر اول

اعضای گیتی‌چه: 32 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود