"شیطان را پرسیدند:
كدام طایفه را دوست داری؟
گفت: طایفه ای از دلالان را...!
گفتند:‌ چرا؟
گفت: از بهر آن كه من به سخن دروغ
از ایشان خرسند بودم، ایشان سوگند
دروغ نیز بدان افزودند."

عبید زاکانی

#عبید_زاکانی