سلام ما به بقیع و بُقاع ویرانش
به آن حریم که باشد مَلَک نگه بانش
سلام ما به بقیع، آن تجسم غربت
گواه بر سخنم تربت امامانش
بقیع تربت پاک چهار معصوم است
چهار نور خدا می دَمَد ز دامانش
یکی است حضرت باقر از آن چهار امام
که داغ او زده آتش به قلب یارانش

شهادت امام محمد باقر علیه السلام تسلیت باد.

#امام_محمد_باقر

سلام ما به بقیع و بُقاع ویرانش به آن حریم که باشد