عربی را پرسیدند که چونی
گفت : نه چنانکه خدای تعالی خواهد
و نه چنان که شیطان خواهد
و نه آنگونه که خود خواهم..!

گفتند : که آخر چگونه توان شد
گفت : خدای تعالی خواهد که من عابدی باشم
و چنان نیم
و شیطانم کافری خواهد و آن چنان نیم
و خود خواهم که شاد و صاحب روزی و توانگر باشم و چنان نیز نیستم

#عبید_زاکانی