به یاد او که رفت هنرمند جاویدنام

به یاد او که رفت هنرمند جاویدنام

حسین زرینجویی رفیق همیشه مهربون