صنایع دستی حقیقی
مس و خاتم
مس و فیروزه
خاتم کاری
آدرس: خیابان پنجم نیروی هوایی، خیابان ۵/۳۰، پاساژ ولی عصر (عج)، پلاک ۳۴ و ۳۶
تلفن: ۷۷۴۸۱۳۷۵

صنایع دستی حقیقی
 مس و خاتم
 مس و فیروزه
 خاتم کا