قدرت بینایی خود را با یافتن پروانه در میان گل ها محک بزنید!

قدرت بینایی خود را با یافتن پروانه در میان گل ها

چشمان ما همواره در معرض خطا و اشتباه قرار دارند. ممکن است جزئی ترین پیدیده ها ممکن است به راحتی از چشمان ما دور بماند. حتی گاهی کلیت یک پدیده را به اشتباه می بینیم. در آزمون امروز قدرت بینایی شما به چالش کشیده خواهد شد. شما باید بتوانید در آزمون قدرت تمرکز با پروانه، یک پروانه را در میان گل های زیبای بهاری پیدا کنید. در صورتی که بتوانید در کمتر از ۱۰ ثانیه این پروانه را بیابید قدرت تمرکز و بینایی شما در حد نرمال و مناسبی است.

آزمون قدرت تمرکز با پروانه

یک پروانه در میان گل های بهاری پنهان شده است. آیا شما می توانید رکورد ده ثانیه ای دیدن پروانه را بشکنید!؟ این آزمون ها و تست ها برای شناسایی قدرت تمرکز و جزئیات نگری شما عالی است. اگر شما نتوانستید این پروانه را بیابید و یا اگر هم دیر آن را پیدا کردید، هیچ نگران نباشید. این آزمون ها و پرداختن به آنها می تواند در بلن مدت قدرت تمرکز شما را افزایش دهند. خوب برای دیدن پروانه آماده اید؟...

برای جواب به لینک مراجعه کنید :)