شما نرفته اید، جاودان ها
نمی روند. ایرج خان پزشکزاد شما دایی جان ناپلئون را به خانه های همه ی ما ایرانیان مهمان کردید. شما میهمان این خانه ها خواهید ماند تا ابد…
#تینا_پاکروان #ایرج_پزشکزاد

اینستاگرام Tina pakravan | تینا پاکروان

شما نرفته اید جاودان ها  نمی روند ایرج خان پزشکزا