تصویری از عالم ربّانی مرحوم شیخ احمد مجتهدی تهرانی
‌‌
بازنشر به مناسبت سالگرد درگذشت این معلم اخلاق در ۲۳ دی ۱۳۸۶

اینستاگرام Ayatollah Seyed Ali Khamenei

‌‌  تصویری از عالم ربّانی مرحوم شیخ احمد مجتهدی ت