🔸 حضور در مجلس معصیت

⁉️ گاهی مجالس جشن دسته جمعی از طرف اساتید یا دانشگاه کشورهای بیگانه برگزار می شود و از قبل معلوم است که مشروبات الکلی در آن مجالس وجود دارد، تکلیف شرعی دانشجویان که قصد شرکت در آن جشن را دارند چیست؟

✅ حضور در مجالسی که در آن ها شراب نوشیده می شود برای هیچ کس جایز نیست، در این محافل شرکت نکنید تا بفهمند که شما به علت مسلمان بودن در مجلس شرب خمر شرکت ننموده و مشروب نمی خورید.

🆔 khamenei.ahkam

اینستاگرام فتاوای رهبر انقلاب

‌  حضور در مجلس معصیت  ⁉️ گاهی مجالس جشن دسته جمع