بنابر اعلام وزارت بهداشت در حال حاضر در سراسر کشور ۸ شهرستان قرمز، ۵۸ شهرستان نارنجی، ۲۳۶ شهرستان زرد و ۱۴۶ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.


عکس از بهاره اسدی

اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ بنابر اعلام وزارت بهداشت در حال حاضر در سراسر ک