در سال ۲۰۱۵ کریم بنزما در کنار متئو والبئونا به سوء‌استفاده و باج خواهی با استفاده از یک ویدیوی جنسی متهم شد.

پس از گذشت چند سال امروز با مشخص شدن اینکه ستاره رئال مادرید در این اخاذی دست داشته، این دادگاه بنزما را به یک سال حبس تعلیقی و ۷۵ هزار یورو جریمه نقدی محکوم کرد.

پیش از این بنزما به‌خاطر این پرونده حدود ۶ سال از تیم ملی فرانسه کنار گذاشته شده بود.

اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ در سال ۲۰۱۵ کریم بنزما در کنار متئو والبئونا به