می روم در ایوان، تا بپرسم از خود

زندگی یعنی چه؟

زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست
jewellery: zarnehgallery

اینستاگرام Matin Sotudeh | متین ستوده

می روم در ایوان تا بپرسم از خود  زندگی یعنی چه  ز