قمار بى برنده ایست، قمار تلخ زندگى
چه برده و چه باخته، از این قمار خسته ام
🌹🌹🌹

اینستاگرام Ali Karimi

قمار بى برنده ایست قمار تلخ زندگى چه برده و چه با