دو تن چشم در چشم گاهی دو موجند و شب اقیانوسی
دو تن چشم در چشم گاهی دو سنگند و شب بیابانی
دو تن چشم در چشم گاهی ریشه هایی هستند در هم تنیده
دو تن چشم در چشم گاهی دو خنجرند و شب آذرخشی
دو تن چشم در چشم دو ستاره اند
که فرو می افتند
بر آسمانی خالی.

اوکتاویو پاز

Artwork by Baran Maadi.
Fish series#proudfather #loveyourwork #octaviopaz

اینستاگرام Payman Maadi پیمان معادى

دو تن چشم در چشم گاهی دو موجند و شب اقیانوسی  دو