روز اول سال جدید تحصیلی در مدرسه ویژه نابینایان


عکس‌ها از حمید وکیلی

اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ روز اول سال جدید تحصیلی در مدرسه ویژه نابینایان