دکتر بیژن عبدالکریمی اخیرا از دانشگاه آزاد اخراج شده است
سؤال این است که ایران ما چند متفکر مثل او دارد که ایشان را به راحتی طرد و اخراج می کنند و جوانان ما را از تجربه و دانش وی محروم
#بیژن_عبدالکریمی

اینستاگرام Narges Abyar

دکتر بیژن عبدالکریمی اخیرا از دانشگاه آزاد اخراج