سه سالم بود که از اسمشو نبره شهر موشها( همون گربه سیاه) از سینما ترسیدم...
.
شیش سالم بود که مامانم منو برد فیلم عروس
.
عاشق صورت بانو نیکی کریمی شدم..
سه بار به اصرارم منو بردن سینما برای فیلم عروس🤍.
.
بزرگتر شدم و عاشق دنیای تصویر...
.
و حالا سالهاست که دوربین اولین
.
و تنها عشق یک طرفه من تو زندگیه❤️
.
.
و خانه سینما و تلویزیون خانه اصلی من❤️

اینستاگرام Nafis Roshan|نفیسه روشن

سه سالم بود که از اسمشو نبره شهر موشها همون گربه