دلت رو به یه روزی ، خوش نگهدار
چه اون روز بیاد و چه نیاد
تو هر روزت رو برای اون روز ، بساز

اینستاگرام Behnoush tabatabaei,Ph.D

دلت رو به یه روزی   خوش نگهدار  چه اون روز بیاد و