دوست صادقم، رفیق با صفایم، همکار عزیزم، چه غریبانه، چه بی باورانه، چه شگفتانه پر کشیدی، هر چند چندی است دیگر هیچ چیز برایم شگفت انگیز نیست. 😔🥀🖤🥀
#صادق_صفایی
#استاد_دانشگاه_تهران
#بازیگر
#کارگردان
#دانشکده_هنرهای_زیبا

اینستاگرام Mehdi Soltani

دوست صادقم رفیق با صفایم  همکار عزیزم چه غریبانه