روز پزشک بر مدافعان
جان بر کف سلامت مبارک🦠🩺
#روز_پزشک #دکتر_هاشمیان
#بیمارستان_تهرانپارس #مهندس_هاشم_پور #مدافعان_سلامت #سید_حسام_نواب_صفوى
#دسیسه_براى_بیمار_کرونایى
#کرونا #تهمت #معجزه
#دست_خداوند_بالاترین_دستهاست
drhashemian_icu amin_hashemi1358 tehranpars_hospital

اینستاگرام HESAM NAVAB SAFAVI

روز پزشک بر مدافعان جان بر کف سلامت مبارک🦠🩺  روز_