خبر تکان دهنده و تأسف بار زیر گرفتن دو خانم توسط تذکر دهنده حجاب، بیش از پیش در این روزهای دشوار، غمگینم کرد. امیدوارم هر چه سریع تر کسی که مرتکب این عمل شرارت بار شده مجازات شود. هیچ نیت و انگیزه ای نمی تواند چنین توحشی را توجیه کند و لازم است با چنین اعمال خودسرانه عده ای که همیشه به خود حق می دهند و دنیای کوچک و حقیر خود را برتر از همه عالم می دانند و هر گونه تفاوت با نگره خود را بر نمی تابند، برخورد اساسی شود

اینستاگرام Narges Abyar

خبر تکان دهنده و تأسف بار  زیر گرفتن دو خانم توسط