خوشحالی نمایندگان مجلس را در تحریم اینترنت نمی توانم درک کنم. اگر نگران درج مسائل و مشکلات کشور در فضای مجازی هستید، مشکلات را حل کنید آنوقت خواهید دید که لحن کاربران هم تغییر خواهد کرد. با پاک کردن صورت مسأله، مسأله ای حل نمی شود که هیچ مشکلی بر مشکلات هم افزوده می شود. شکاف و بی اعتمادی بین حاکمیت و مردم افزایش می یابد و بر منافع ملی و کشور خدشه وارد می شود و این به نفع هیچ کس نیست. هر چند هزینه‌بر ، اما تجربه نشان داده هر تحریمی دور زدن هم دارد. در مقابل پیشرفت سرسام آور علم نمی توان ایستاد. کمی تعقل و درایت بد نیست.
مواظب خودتون باشید.
#محدودیت_اینترنت

اینستاگرام Mehdi Soltani

خوشحالی نمایندگان مجلس را در تحریم اینترنت نمی تو