در گذرگاه زمان ، خیمه شب بازی دهر با همه تلخی و شیرینی خود میگذرد عشق ها می میرند ، رنگ ها رنگ دگر میگیرند و فقط خاطره هاست که چه شیرین و چه تلخ دست ناخورده به جا می مانند مهدی اخوان ثالث

اینستاگرام Nasrin Nosrati

در گذرگاه زمان  خیمه شب بازی دهر با همه تلخی و شی