تزریق دوم واکسن کووبرکت به امید واکسیناسیون رایگان تمام مردم عزیرم ❤️♥️💉💉

اینستاگرام Farshadpious17

تزریق دوم واکسن کووبرکت  به امید واکسیناسیون رایگ