هوتن:کیک و سفت بگیر نیفته

بهرام:به من چه تولدت توِ

نوید :یکبار دیگه دعوا کنید از کیک و کادو خبری نیست
/سکوت/..کودک درونمان در کنار هم 🤣🤣
هوتن جون ...عزیزم ..تولدت مبارک ..بهترین ها واست اتفاق بیفته🥰🥰😘💙

#بهرام_افشاری #نویدمحمدزاده #هوتن_شکیبا

اینستاگرام Bahram Afshari

هوتنکیک و سفت بگیر نیفته  بهرامبه من چه تولدت توِ