گرم ترین نقطه ی زمین شهر عزیزیه در مصر دمایی حدود ۵۸ درجه سانتیگراد بالای صفر و سردترین نقطه نیز در قطب شمال با ۷۳ درجه ی سانتیگراد زیر صفر است. اما کمترین دمای مشاهده شده در پایگاه روسی ووستوک در ۲۱ جولای سال ۱۹۸۳ بود که ۸۹٫۲ درجه سانتیگراد زیر صفر گزارش شده است.#عجایب_جهان

گرم ترین نقطه ی زمین شهر عزیزیه در مصر دمایی حدود