تمامی ساعتهای نو برروی ساعت :

10و10دقیقه و30ثانیه ایستاده اند !

این ساعت همان ساعت بمباران اتمی درژاپنست !

با این کار در همه جا در دنیا اشتباه آمریکا را به یاد می آورند.#عجایب_جهان

تمامی ساعتهای نو  برروی ساعت    10و10دقیقه و30ثان