پاسخ دولت به اتهامات و ابهامات نامزدها +جدولدر مناظره نامزدهای ریاست جمهوری روز شنبه اتهاماتی به دولت زده شد.

روزنامه «ایران» نوشت: هر چند که دولت خواستار پاسخگویی از رسانه ملی شد اما با توجه به سابقه این امر - یعنی عدم اختصاص وقت به دولت - در این جدول سعی شده که به برخی از اتهامات و ابهاماتی که نامزدهای ریاست جمهوری زده‌اند پاسخ داده شود؛ آمار و ارقامی که عامداً یا سهواًً از دید نامزدان پنهان مانده است.

عصر ایران