چون عاقبت کار جهان نیستی است
انگار که نیستی چو هستی خوش باش
خیام

اینستاگرام Roya Mirelmi

چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هس