انسان ضعیف هرگز نمى تواند ببخشد .
بخشش، خصوصیت ِ انسان هاى قوى است.

🧘🏼‍♀️☀️💎

اینستاگرام سحر قریشى Sahar Ghoreyshi

انسان ضعیف هرگز نمى تواند ببخشد   بخشش خصوصیت ِ ا