زبانت معمار است و حرفهایت خشت خام، مبادا کج بچینی دیوار سخن، که فرو خواهد ریخت بنای شخصیتت .

‍‌tahavoledaroon1
#تحول_درون✍🏻

اینستاگرام تحول درون

زبانت معمار است و حرفهایت خشت خام مبادا کج بچینی