وقتی که شخصی شما را رنج می‌دهد
بخاطر این است که او عمیقاً در درون خویش رنج می‌کشد و رنجَش به بیرون می‌ریزد
او احتیاج به مجازات ندارد
او به کمک نیاز دارد
"این پیامی است که او می‌فرستد

tahavoledaroon1
#تحول_درون✍🏻

اینستاگرام تحول درون

وقتی که شخصی شما را رنج می‌دهد بخاطر این است که ا