اگر از تلاش خود نتیجه ای نمی گیرید،
احتمالا در مسیر اشتباه
قرار گرفته اید...!
مسیر که اشتباه باشد،
نتیجه اش،
تنها دست و پا زدن های بیهوده
خواهد بود.
tahavoledaroon1 #تحول_درون✍🏻 #مسیر #مسیر_موفقیت #تغییر

اینستاگرام تحول درون

اگر از تلاش خود نتیجه ای نمی گیرید احتمالا در مسی