افسردگی به انسان
فرصت اندیشیدن نمی‌دهد.

بنابراین برای نادان نگه‌داشتن انسان؛
باید به هر روش ممکن اندوهگینش کرد.
tahavoledaroon1 #تحول_درون✍🏻 #تحول_فردی#افسردگی #اندیشیدن_تنها_راه_آزادیست #اندیشه

اینستاگرام تحول درون

افسردگی به انسان فرصت اندیشیدن نمی‌دهد  بنابراین