مردمانى که مُقلد هستند
در نهایت یک «کپی»
درجه یک میشوند

ولی هیچگاه ارزش
اصل را نخواهند داشت.

بدون تقلید اصیل باشید.⭐️

tahavoledaroon1
#تحول_درون✍🏻

اینستاگرام تحول درون

‌مردمانى که مُقلد هستند در نهایت یک کپی  درجه یک