علل گرایش به اعتیاد، عوامل محرک اعتیاد به مصرف مواد مخدر