توماس جفرسون از نویسندگان قانون اساسی آمریکا میگوید: ما وقتی مشغول نوشتن قانون اساسی آمریکا بودیم، دو الگو پیش رو داشتیم: نیکولو ماکیاولى، و کوروش هخامنشى

"و ما کوروش را برگزیدیم"

🌍

#شگفت_انگیز

توماس جفرسون از نویسندگان قانون اساسی آمریکا میگو