🔸 استمرار بیمارى از ماه رمضان تا رمضان آینده

⁉️ چند سال به علت بیماری روزه نگرفتم، در حال حاضر چه وظیفه ای دارم؟

✅ اگر بیماری تا ماه رمضان سال بعد بر طرف نشده، قضای روزه ساقط است، ولی باید برای هر روز یک مُد طعام به عنوان فدیه به فقیر بپردازید، ولی اگر تا پیش از ماه رمضان آینده، بیماری بر طرف شده و نگرفته، باید علاوه بر قضای روزه، کفاره تأخیر هم بپردازید.
کفاره تأخیر و فدیه، تقریبا 750 گرم گندم، آرد، برنج و مانند آن است که باید به فقیر داده شود.

🆔 khamenei.ahkam

اینستاگرام فتاوای رهبر انقلاب

‌  استمرار بیمارى از ماه رمضان تا رمضان آینده  ⁉️