یه دوستی هایی از یه جا به بعد، ورای دوستیه.
مستانه خیلی عزیزی،خواهرمی و خانوادمی.
تولدت مبارک

اینستاگرام Pantea Panahiha

یه دوستی هایی از یه جا به بعد ورای دوستیه مستانه