نقش آفرینان عاشق
ممنون به خاطر همه خاطرات خوب
ممنون به خاطر همه اشکها و لبخندهایتان
ممنون اگر گاهی لبخندی زدید و هیچکس نفهمید، در دلتان غم داشتیدو به روی خودتان نیاوردید،
ممنون به خاطر صبوریتان
ممنون به خاطر نقش آفرینیهایتان، که گاهی ما را به فکر فرو برد.....
ممنون به خاطر حتی یک نقش، مسیر زندگی خیلی ها تغییر کرد.....
ممنون به خاطر، خوبیهای که کردید و دیده نشد....
و یک عذرخواهی به خاطر تمام نامهربانیها....
روز بازیگر مبارک
.
.

#روز_بازیگر #روز_بازیگر_مبارک

اینستاگرام Fariba Kosari

نقش آفرینان عاشق ممنون به خاطر همه خاطرات خوب  مم