برای امشب حرفم، حرف ساده ایست
امشب مرا یاد کن در هر « الغوث» که میگویی
شاید به حق «یارب» گفتنت
«خلصنا» یت برای من هم مستحاب شود......
هر آنچه از خالق مهربان میخواهید
با عشق و آرامش بخواهید.
امشب، شبی زیباست، به بلندای تاریخ
امشب دومین شب قدر هست
دعا کنیم
چشمانی داشته باشیم
که بهترینهاراببیند
قلبی که"خطاها"را ببخشد
ذهنی که"بدیها"رافراموش کند
و روحی که"عاشق خالق"باشد
حاجت روا باشید

اینستاگرام Fariba Kosari

برای امشب حرفم حرف ساده ایست امشب مرا یاد کن در ه