‌🌱امیدم را از تو نخواهم برید و آرزویم را از عفو تو باز نخواهم گرداند و محبتت از قلبم بیرون نخواهد رفت.


اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ ‌امیدم را از تو نخواهم برید و آرزویم را از عفو