حذف مجسمه مایکل جکسون از موزه ملی فوتبال انگلیس

🔸به دلیل پخش مستندی درباره تجاوزات جنسی مایکل جکسون مقامات مربوط تصمیم گرفتند تا مجسمه او را بردارند.

⭐️

#خانه_هنرمندان

حذف مجسمه مایکل جکسون از موزه ملی فوتبال انگلیس