دکتر زالی:
.
◾ برای نخستین بار تمامی شهرهای استان تهران در وضعیت قرمز قرار گرفته است.
.
◾ نرخ رشد افزایش امواج بیماری با سرعت بسیاری اتفاق افتاده که با خیز دوم و سوم قابل مقایسه نیست و چهار برابر شده است.
.
◾ دربستری های عادی افزایش سه برابری، بخش مراقبت‌های ویژه افزایش 1.7 برابری، فوتی‌های عام دو برابر و فوتی‌های قطعی 2.4 برابر افزایش را شاهد هستیم.
.
◾ در تهران رکورد شکنی در حوزه مراجعین سرپایی اتفاق افتاده است.
.
◾ نقاط  پر ازدحام شهری از نقاط اصلی انتقال ویروس است.
.
#ایسنا #ایسنا_نیوز#کرونا #کرونا_ویروس #ویروس_کرونا #تهران #آمار_کرونا
#isna #Isna_news

اینستاگرام ISNA | ایسنا

دکتر زالی  ◾ برای نخستین بار تمامی شهرهای استان ت