زندگی چیزی‌ست که برای شما اتفاق می افتد در حالیکه شما مشغول برنامه های دیگری هستید.
😉🙌❤️

اینستاگرام Leyla Rajabi

زندگی چیزی‌ست که برای شما اتفاق می افتد در حالیکه