رمز موفقیت=نمیدونم🙄

رمز شکست=همه رو بخوای از خودت راضی نگه داری😉🤫
#بهرام_افشاری

اینستاگرام Bahram Afshari

رمز موفقیتنمیدونم  رمز شکستهمه رو بخوای از خودت ر