💕و سالها بعد...
نامم را سنگی نگه خواهد داشت
جسمم را گوری
اما
یادم را نمیدانم چه کسی نگه خواهد داشت...#فکر_زیبا

و سالها بعد