💕در زندگى
هیچ چیز
مهمتر از این نیست

که با قلب خود در آرامش باشى...#فکر_زیبا

در زندگى هیچ چیز  مهمتر از این نیست  که با قلب خو