هر آنچه که در دنیای بیرون می بینی چیزی جز بازتاب و انعکاس درونت نیست.

اگر در درون لبریز از عشق باشی، کل زندگی لبریز از عشق نمایان میشود.اگر در غم و درد و رنج شدیدی باشی، کل هستی به نظرت افسرده می آید.
این تویی که افسرده ای، نه دنیا. هستی همیشه یکسان است. اما آب و هوای درونی تو مدام تغییر میکند و ذهنت منعکس،میکند.
هستی همچون آینه عمل میکند. اگر تو در درون هرج و مرج باشی، بی شک دنیایت چیزی جز هرج و مرج نخواهد شد. اگر در درون مرده باشی، در دنیایی مرده زندگی خواهی کرد. اگر در درون زنده باشی، دنیا میتواند زنده باشد.
همه چیز به تو و اینکه در درونت چه میگذرد بستگی دارد.
فقط تو واقعا وجود داری، نه چیز دیگر. چیزهای دیگر فقط آینه اند
❤️🙌❤️🙌❤️🙌❤️🙌

اینستاگرام Leyla Rajabi

هر آنچه که در دنیای بیرون می بینی چیزی جز بازتاب